Heruka

Herukaในพุทธศาสนาวัชรยานของทิเบตและเอเชียกลางซึ่งเป็นเทพที่คอยปกป้อง เขาเป็นผู้ที่เปล่งออกมาของพระพุทธอักโสเบียซึ่งมีรูปปั้นของเขารวมอยู่ในผ้าโพกศีรษะ เขาเป็นภาพสีน้ำเงินมีแขนสองข้างซึ่งถือvajra (สายฟ้า) และkapala (ถ้วยกระโหลก ) ที่เต็มไปด้วยเลือด เมื่อเป็นตัวแทนร่วมกับพระมเหสีวัชราโยงินีหญิงเขาเป็นที่รู้จักในนาม Hevajra และเขาได้รับการบูชาอย่างกว้างขวางในรูปแบบนี้ในทิเบต

บทความนี้ได้รับการแก้ไขและปรับปรุงล่าสุดโดย Matt Stefon ผู้ช่วยบรรณาธิการ