Gulf + Western Inc.

Gulf + Western Inc. ซึ่งเป็น บริษัท ที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2501 โดย Charles Bluhdorn และกลายเป็นหนึ่งในกลุ่ม บริษัท ที่มีความหลากหลายมากที่สุดในสหรัฐอเมริกา Gulf + Western เข้าควบคุม บริษัท Paramount Pictures Corporation ( qv ) ในปีพ. ศ. 2509 Gulf + Western เปลี่ยนชื่อเป็น Paramount Communications Inc. ในปี 1989 และถูกซื้อกิจการโดยกลุ่ม บริษัท สื่อ Viacom Inc. ( qv ) ในปี 1994

Peace Palace (Vredespaleis) ในกรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์ International Court of Justice (องค์กรตุลาการแห่งสหประชาชาติ), Hague Academy of International Law, Peace Palace Library, Andrew Carnegie ช่วยจ่ายค่าแบบทดสอบองค์กรโลก: เรื่องจริงหรือนิยาย? องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ จำกัด เฉพาะประเทศในยุโรป