เจ้าแม่กวนอิม

เจ้าแม่กวนอิมในพุทธศาสนาของจีนพระโพธิสัตว์แห่งความเมตตาและความเมตตาที่ไม่มีที่สิ้นสุด ดู Avalokiteśvara

เจ้าแม่กวนอิม บทความนี้ได้รับการแก้ไขและปรับปรุงล่าสุดโดย Amy Tikkanen ผู้จัดการกรมราชทัณฑ์